Jeugd in Touw

Jeugd in Touw: beleidsfocus jeugd Klim- en bergsportfederatie

Projectvisie

Jongeren zijn onze toekomst. Hen willen we opleiden met de normen, waarden en het waardevolle van onze sport zodat zij ook op hun beurt deze uitdragen naar volgende generaties. Het is van cruciaal belang jongeren te laten kennis maken met de klim- en bergsport om onze sport een toekomstperspectief te geven.

Jeugdsport moet zeer toegankelijk zijn. Dit brengt voor onze specifieke disciplines zeer veel en zeer verschillende uitdagingen met zich mee. Deze kunnen variëren van een noodzakelijke (verre) verplaatsing, over grote financiële kostprijs tot het moeten rekenen op een grote verantwoordelijkheidszin bij de kinderen en jongeren.

Vermits elke discipline zijn specifieke uitdagingen zal hebben, willen wij als federatie via dit project zo goed mogelijk elk van hen ondersteunen om kinderen en jongeren te bereiken en op te leiden. Een veelzijdig project, waar elke club zich in kan vinden, is noodzakelijk.

 

Met Jeugd In Touw  wil KBF haar clubs aanmoedigen om op kwalitatieve wijze “druk bezig te zijn” met jeugd en jongeren te bereiken die “altijd in de weer” zullen zijn om hun passie uit de dragen. Alleen de naam van dit project zegt al genoeg. We willen een grote motivatie en bedrijvigheid creëren zowel bij onze clubs, jeugdbegeleiders als jeugdleden.

Als federatie is het belangrijk met professionele kennis de vrijwilligers inzicht te geven in wat een goede en doordachte jeugdwerking is en de start daarvan ligt altijd bij de volwassenen die de mogelijkheid bieden aan jongeren om actief te zijn. Hierin is iedereen belangrijk: trainers die een opleiding genoten, administratieve ondersteuning, bestuur, professionele ondersteuning vanuit de federatie.  

De leeftijdscategorie waarbinnen gewerkt kan worden voor dit project is van 5 tot en met 18 jaar.

 

Binnen KBF beschikken we over een uitgebreide interclubwerking. Er is per discipline een cel opgericht bestaande uit vrijwilligers uit alle clubs. Op dit niveau kunnen zeker ideeën binnengebracht maar ook uitgewerkt worden om de clubs te ondersteunen zowel op sporttechnisch als administratief vlak.

 


Doelstellingen

Jeugd In Touw is een project om de kwaliteit van de jeugdwerking, het aanbod aan jeugdactiviteiten en de participatie van jeugdleden bij de klim- en bergsportclubs aangesloten bij KBF te verhogen.

Het project zet in op twee concrete doelstellingen:

1. De kwaliteit van de jeugdwerking verbeteren

Door de toekenning van een kwaliteitslabel in drie niveaus willen we de clubs stimuleren om hun jeugdwerking op een structurele manier kwalitatief uit te bouwen. Een doordacht jeugdbeleid, ondersteund door voldoende kwalitatief opgeleide trainers, met een gerichte communicatie en met oog voor gezond en ethisch sporten, dat zijn de aspecten die zullen bepalen of een club een bronzen, zilveren of gouden label kan behalen.

Dit label wordt op de Algemene Vergadering persoonlijk aan de clubs overhandigd. Zij verkrijgen dit ook digitaal zodat ze dit op hun website kunnen plaatsen of gebruiken via de kanalen van de sociale media. Clubs kunnen, eens ze een label hebben ontvangen, nog steeds gemotiveerd verder blijven werken om het volgende jaar een nog straffer label te verdienen.

Gesteund door Sport Vlaanderen kunnen wij de clubs niet alleen financieel een hart onder de riem steken maar hen ook ondersteunen in de organisatie van hun jeugdwerking. Met dit project willen we zeker onze aandacht vestigen op de clubs en disciplines die het meeste ondersteuning nodig hebben. De labels zijn dan ook zo opgesteld dat elk initiatief naar waarde wordt geschat. 

2. Een rijk en divers aanbod voor jongeren stimuleren

Een mooi uitgeschreven jeugdbeleid en een goed opgeleide groep trainers hebben weinig zin als er niet ook een goed aanbod is aan jeugdactiviteiten. Clubs die een label behaalden, kunnen een beroep doen op bijkomende middelen in functie van het aanbod dat zij ontwikkelen. Het is immers vooral de organisatie van activiteiten die geld kost. Door te voorzien in een voldoende ruim en divers aanbod, kunnen meer jongeren kennis maken met onze sport. Als het hen bevalt, blijven ze lid van een club en wie weet nemen zij daar op termijn een actieve rol op.

 


Beoogde resultaten

We zouden graag bij drie categorieën van clubs iets bereiken: zowel bij de reeds actieve clubs, bij de clubs die aangeven met jeugdwerking te willen starten als bij clubs die aangeven geen plannen in die richting te hebben.

In het eerste jaar van dit project hopen we om de clubs die aangeven met een jeugdwerking te willen starten ook effectief over de drempel te trekken door de ondersteuning die we bieden.

We willen dat de clubs die reeds een uitgebreide jeugdwerking hebben ook een aantal nieuwe initiatieven nemen om aan een label te voldoen. Dit bevragen we in een enquête aan het begin van het werkingsjaar.

Door op verschillende momenten aandacht te hebben voor het nieuwe project: voorstelling, uitreiking labels,…  willen we ook de andere clubs laten nadenken over wat zij zouden kunnen doen.

We streven er naar dat binnen enkele jaren  jeugdwerking een standaard is bij 2/3 van onze clubs. Dat zij mee op de kar durven en willen springen en activiteiten aanbieden voor jeugd. We streven er naar dat elke discipline een aanbod heeft voor de geïnteresseerde jongeren.

Ook vinden we het belangrijk dat dit extra initiatief noch op organisatorisch, noch op administratief vlak een grote extra inpact heeft op de huidige administratie binnen de club. We streven er naar dat in elke club extra mensen aan de slag gaan, specifiek voor de jeugdwerking, en de opvolging en uitvoering van hun project. Uiteraard telkens in overleg en kaderend in de brede werking van de gehele club zodat jeugdleden doorgroeien naar de algemene werking van de club.

 


Voorstelling van het project

We willen clubs motiveren en richtlijnen aanbieden om hun jeugdwerking steeds te verbeteren. Steeds verder vorderend in het optimaliseren van een jeugdwerking door stap voor stap 3 cols in totaal te nemen. Daarom werden 3 labels gecreëerd: brons, zilver en goud. Elk label staat voor een niveau van jeugdwerking. Naarmate men hoger scoort is die meer en meer uitgebouwd. Elk label is opgebouwd rond 4 thema’s: 

Gezond & ethisch sporten: panathlonverklaring, veiligheid, integriteit, betrekken en informeren van de ouders

Jeugdbeleid: jeugdbeleidsplan, jeugdcharter, volgen van leerlijnen, jeugdcoördinator

Trainers en opleiding: trainers en begeleiders aantal + soort diploma, trainersvergaderingen, bijscholingen, opleidingen, kaderdag/ dag van de trainer

Communicatie: website, sociale media, promotieflyer, affiche, advertenties

Een label kan pas behaald worden wanneer aan alle verplichte onderwerpen tot en met dit specifieke label voldaan zijn. Dit wil dus zeggen dat iemand die een gouden label wil behalen, ook moet voldoen aan verplichte voorwaarden van het bronzen en zilveren label.

Clubs krijgen het bronzen, zilveren of gouden Jeugd In Touw-label van het desbetreffende jaar digitaal ter beschikking

Tijdens de AV wordt het bronzen, zilveren of gouden Jeugd In Touw-label effectief uitgereikt aan de desbetreffende club zodat dit kan opgehangen worden in hun clublokaal.

 

Elke club die een label behaald, kan ondersteuning ontvangen voor haar jeugdwerking op basis van een puntensysteem.

logo Klim- en bergsportfederatielogo Sport Vlaanderen

Een project van de Klim- en Bergsportfederatie in samenwerking met Sport Vlaanderen

Laatst aangepast
27 oktober 21